Profesjonalna komunikacja w obsłudze klienta

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową wymusza podjęcie wyzwania, jakim jest profesjonalna obsługa mieszkańców. Zadowoleni klienci spółdzielni w istotny sposób wpływają na kształtowanie pozytywnej opinii o funkcjonowaniu tej instytucji. Ich dobre doświadczenia i pozytywne nastawienie przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy – sprawy załatwiane są szybciej, łatwiej, zgodnie z wymogami spółdzielni i oczekiwaniami klientów. Doskonalenie umiejętności pracowników spółdzielni w zakresie obsługi mieszkańców sprzyja również ograniczeniu konfliktów, sporów, skarg i reklamacji, co wpływa na dobre samopoczucie pracowników i tworzenie przyjaznych warunków pracy w zespole.

Proponujemy Państwu organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie komunikacji i profesjonalnej obsługi mieszkańców dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces komunikacji z klientem. Celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy w i umiejętności z zakresu obsługi klienta, poprawa jakości obsługi, poszerzenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z różnymi typami klientów i w trudnych sytuacjach.

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnych warsztatów, łączących elementy wykładu, prezentacji, dyskusji, studiów przypadku, symulacji. Taka metoda pozwala na aktywny udział oraz wymianę doświadczeń uczestników szkolenia, co z kolei wpływa na zaangażowanie w przedsięwzięcie, tworzy poczucie odpowiedzialności za własne działania i integruje zespół pracowniczy.

Szczegółowy zakres, czas i forma szkolenia pozostają do uzgodnienia w zależności od Państwa wymogów, oczekiwań i specyfiki problemów w relacjach z mieszkańcami.

Proponowane moduły szkoleniowe:

Komunikacja interpersonalna w środowisku zawodowym

Schemat przebiegu informacji
Komunikacja werbalna
Aktywne słuchanie
Postawa asertywna
Bariery komunikacyjne
Komunikacja niewerbalna
Zasady efektywnego porozumiewania się
Komunikacja a konflikt

Cel zajęć: Poprawa skuteczności działania organizacji poprzez wykorzystanie umiejętności interpersonalnych pracowników, trening umiejętności wysławiania się, nadawania i odczytywania komunikatów niewerbalnych. Forma zajęć: wykład, warsztaty, trening, gry symulacyjne.

Profesjonalna obsługa mieszkańców

Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem – mieszkańcem

Cele i narzędzia skutecznej obsługi

Jak skutecznie porozumiewać się z mieszkańcami

Stosowanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych

Etapy obsługi Klienta

Nawiązanie kontaktu

Efekt pierwszego wrażenia

Rozpoznawanie potrzeb

Prezentacja możliwych rozwiązań

Pytania i obiekcje Klienta

Zakończenie rozmowy

Rozmowa telefoniczna

Typy Klientów – metody radzenia sobie z trudnym Klientem

Budowanie efektywnego zespołu pracowników

Budowanie wizerunku spółdzielni

Cel zajęć: Wypracowanie metod efektywnej obsługi mieszkańców, tj. realizowania przedsięwzięć szybko, zgodnie z założonymi celami i przy poparciu mieszkańców. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, konfliktem i trudnymi klientami. Tworzenie pozytywnego wizerunku instytucji w społeczeństwie Forma zajęć: Wykład, warsztaty, case study

Autoprezentacja i budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i instytucji

Efekt pierwszego wrażenia

Reguły i zasady percepcji ludzi i otoczenia

Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w kształtowaniu wizerunku

Umiejętności perswazyjne i wywieranie wpływu na ludzi

Trening zachowań w sytuacjach trudnych (kontakt z autorytetem, odmawianie, krytykowanie, chwalenie, odpowiadanie na zarzuty, obiekcje, trudne pytania, itp.)

Cel zajęć: Wykorzystanie swoich mocnych stron i umiejętne radzenie sobie ze słabościami w celu polepszenia samooceny i wizerunku własnej osoby, kształtowanie umiejętności perswazyjnych. Forma zajęć: wykład, warsztaty, trening, gry symulacyjne

Konflikt i kryzys w relacjach międzyludzkich

Identyfikacja problemów w zespole

Typy zachowań wobec problemu (agresja, bierność, asertywność)

Identyfikacja własnych sposobów reagowania na konflikt

Sytuacje generujące konflikty i modele zachowań

Trudne rozmowy

Techniki reakcji i zachowań w konflikcie

Cel zajęć: Zdobycie umiejętności rozpoznawania sytuacji konfliktowych oraz skutecznego rozwiązywania nieporozumień, trening własnych umiejętności Forma zajęć: wykład, warsztaty

System ocen pracowniczych i motywacja do pracy

Przygotowanie Urzędu do realizacji ocen pracowniczych

Przyzwyczajenie pracowników

Analiza systemu oceny

Organizacja przedsięwzięcia

Informacja o wyniku oceny

Motywacja pracowników

Cel zajęć: Wprowadzenie pracowników spółdzielni do realizacji systemu oceniania pracowników. Wypracowanie metod redukujących stres i sprzeciw pracowników. Wykorzystanie systemu ocen do zwiększenia motywacji i wydajności w zespołach pracowniczych. Forma zajęć: Wykład, warsztaty, dyskusja.

Menu